පුවත්

  • What is Rail Clip?

    දුම්රිය ක්ලිප් යනු කුමක්ද?

    රේල් කලම්ප යනු දුම්රිය පීලි පහළ තහඩුවට සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කාර්මික කලම්ප වේ - මෙම තහඩු රේල් පීලි බිමට ආරක්ෂිත කරයි. සෑම රේල් ක්ලැම්ප් එකකටම ටොන් 2 ක් (කිලෝග්‍රෑම් 1814) පමණ බලයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. රේල් පීලි යනු මූලික තහඩුවකට රේල් පීලි ආරක්ෂා කිරීමේ පොදු ක්‍රමයක් වුවද, බොහෝ දේ ඇත ...
    තවත් කියවන්න